Strona Główna : Dokumenty Szkoły : Aktualności : Osiągnięcia : Kontakt

Ocalić od zapomnienia zabytki gminy Miastkowo
Seminarium w Yad Vashem w Jerozolimie
Projekt edukacyjny " Dzieci Holokaustu"
Śladami kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Miastkowo
Groby zabytkowe na cmentarzu w Miastkowie


HOLOKAUST

Jak to zrozumieć?
Relacje między Polakami i Żydami.
W nowej podstawie programowej dla gimnazjum znajdują się treści o nauczaniu Holokaustu. Jednak ze względu na to, że godzin przeznaczonych na tę tematykę jest bardzo mało, postanowiłyśmy poprowadzić dodatkowe zajęcia związane z Holokaustem, w ramach naszego programu edukacyjnego. Projekt ten jest odzwierciedleniem naszych prywatnych zainteresowań i nie jest związany bezpośrednio z przedmiotami, których nauczamy oraz stanowi swoistą kontynuację działań podejmowanych przez nas już wcześniej na rzecz wychowania w tolerancji. Program oparłyśmy na bazie istniejących opracowań fachowców w tej dziedzinie.
W nauczaniu o Zagładzie chodzi nie tylko o informowanie o faktach, aczkolwiek rzetelna wiedza, której brak tak często prowadzi do arogancji i uprzedzeń, ma szczególne znaczenie. Ważne jest zrozumienie wymowy tych faktów, rozwijanie empatii i wrażliwości. Nie można przedstawiać historii Polski bez dziejów Żydów polskich, jak zresztą bez dziejów innych wspólnot wyznaniowych i etnicznych zamieszkujących przez tysiąclecia ziemie polskie. Nie można zrozumieć kultury polskiej bez choćby pobieżnej znajomości stosunków polsko-żydowskich. Zagłada Żydów podczas okupacji była najbardziej tragicznym fragmentem wspólnej przeszłości. Straciliśmy nie tylko współobywateli, lecz także istotny składnik naszej tożsamości kulturalnej. Poznanie i zrozumienie przyczyn katastrofy, tego jak kształtowały się stosunki polsko-żydowskie w tych latach jest moralnym obowiązkiem wobec zamordowanych współobywateli. Jest także powinnością wobec polskiej kultury i tradycji, wobec naszej przyszłości. Zagłada przyszła z zewnątrz, lecz otwarte pozostaje pytanie, czy i jak społeczeństwo było przygotowane do tej próby postaw i sumienia.


Cele programu:

1. Edukacja liderów klasowych, którzy będą w następnym roku szkolnym przekazywać wiedzę zdobytą w naszym programie swoim zespołom klasowym;
2. Poznanie najważniejszych elementów stanowiących fundamenty tożsamości żydowskiej;
3. Poznanie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów historycznych prowadzących do Holocaustu;
4. Uzmysłowienie następstw Holocaustu dla kolejnych pokoleń;
5. Przedstawienie idei "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata";
6. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową i religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji;
7. Utwierdzenie młodzieży w przekonaniu, że najwyższą wartością jest człowiek;
8. Rozbudzanie szacunku do innych narodów; dążenie do rozumienia ich odmiennego systemu wartości.


Metody i techniki pracy:

W roku szkolnym 2009/2010 zostały przeprowadzone cztery spotkania. Zajęcia były prowadzone w formie wykładu, pogadanki, prezentacji multimedialnej, wycieczki. Został wykorzystany również materiał filmowy i literatura z zasobów biblioteki szkolnej. Na jedno ze spotkań została zaproszona córka osoby, która została uhonorowana medalem "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata".

I spotkanie - 11 maja 2010 r.

1. Przedstawienie harmonogramu i celów spotkań;
2. Przybliżenie historii Żydów na ziemiach polskich;
3. Wyjaśnienie pojęć związanych z Holokaustem i genezy tego problemu;


II spotkanie - 18 maja 2010 r.

1. Relacje polsko- żydowskie w okresie II wojny światowej. Przedstawienie idei "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata";
2. Prezentacja multimedialna Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem;
3. Spotkanie w bibliotece szkolnej z Panią, która opowiedziała historię swojego ojca uhonorowanego medalem "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Prezentacja uczniom dyplomu i medalu, przyniesionego przez gościa;
4. Dyskusja;
5. Zlecenie uczniom pracy domowej związanej z tematyką programu (wyszukanie informacji na temat Sprawiedliwych, tytułów filmów i literatury związanej z tematyką Holokaustu)


III spotkanie - 25 maja 2010r.

1. Prezentacja i dyskusja na temat zebranych przez uczniów informacji;
2. Prezentacja sylwetki Ireny Sendlerowej nazywanej Matką Dzieci Holokaustu,
w oparciu o materiały przekazane szkole przez Multimedialne Wydawnictwo Edukacyjne;
3. Restrykcje wobec ludności pochodzenia żydowskiego przedstawione w fragmencie filmu "Pianista" - odczucia uczniów.

IV spotkanie - 1 czerwca 2010 r.

Wycieczka do Tykocina mająca na celu poznanie historii i tradycji Żydów polskich.

Program wycieczki:

- Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum i Synagogi;
- Obiad w żydowskiej restauracji Tejsza;
- Zwiedzanie miasta.
Podczas wszystkich zajęć uczniowie mogli korzystać z przygotowanej w bibliotece szkolnej wystawy zbiorów związanych z Zagładą Żydów.

Spodziewane efekty programu:

Uczeń:
- zna ogólny zarys historii Zagłady Żydów;
- zna metody i środki, jakie podejmowali naziści w celu likwidacji Żydów;
- potrafi dokonać samodzielnej oceny wydarzeń związanych z Holokaustem;
- wie za co przyznawany jest medal "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata";
- jest otwarty na argumenty innych osób i szanuje ich poglądy;
- jest otwarty na odmienność kulturową i etniczną;
- potrafi krytycznie wypowiadać się na temat ludzkich zachowań.

W bieżącym roku szkolnym 2010/2011, na godzinach wychowawczych, prowadzone są zajęcia związane z tematyką Holokaustu.

Zajęcia prowadzą nauczyciele:

mgr Lidia Białobrzeska i mgr Renata Maria Krynica

Yad Vashem
The International School for Holocaust Studies


W dniach 10-22 października 2010, wzięłyśmy udział w Seminarium dla edukatorów z Polski w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście. Szkolenie to zostało zorganizowane przez ODN Łomża w ramach projektu "Bliżej siebie" koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 120 godzin wykładów i warsztatów pozwoliło na zgłębienie tak trudnego tematu jakim jest Holokaust.


Nauczyciele z województwa podlaskiego, biorący udział w seminarium

Poznałyśmy filozofię nauczania o Holokauście, jego unikalny i uniwersalny wymiar. Wspaniali wykładowcy wprowadzili nas w tematy związane z istotą judaizmu, zróżnicowaniem tożsamości żydowskich w Polsce okresu międzywojennego, analizowaliśmy wkład polskich Żydów do żydowskiej tradycji i religii. Prześledziliśmy drogę od antysemityzmu do ideologii nazistowskiej, której konsekwencja były prześladowania wobec Żydów i plan Ostatecznego Rozwiązania - operacja "Barbarossa". Dzięki zwiedzaniu kompleksu muzealnego, mogliśmy również zobaczyć wiele dokumentów i eksponatów z okresu zagłady. Dokumentacja życia w gettach, relacje świadków, eksponaty z obozów koncentracyjnych, oryginalne materiały filmowe i nagrania z tego okrutnego okresu historii pozwoliły nam na bardziej świadomy odbiór treści teoretycznych.
Niezwykle interesujące dla nas jako nauczycielek były zajęcia prezentujące przykładowe jednostki lekcyjne, dostosowane do wieku uczniów. Dowiedzieliśmy się jak można nauczać o Holokauście przy pomocy rożnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
Zwiedzanie kompleksu Yad Vashem to przeżycie samo w sobie. Dolina Gmin z wyrytymi nazwami miejscowości, gdzie przed zagładą mieszkały społeczności żydowskie, , Sala Imion, Pomnik Dzieci Ofiar Holokaustu to miejsca ogromnej zadumy, nikt nie pozostaje obojętny panującej tam ciszy.
Instytut to także miejsce upamiętniające tysiące ludzi ratujących Żydów w okresie II Wojny Światowej. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata mają tysiące zasadzonych na pamiątkę ich czynów drzewek, ich nazwiska wyryte są na pamiątkowych tablicach w ogrodzie Yad Vashem. Odnalazłyśmy na jednej z nich nazwiska Pawła i Stanisława Zysk, ojca i dziadka Pani Basi Ruszczyk, pracownicy naszej szkoły.Genja i i Nachum Manor - ocaleni z Holokaustu

Szczególnie głęboko w pamięci pozostanie nam spotkanie z ocalonymi z Holokaustu - Genją i i Nachumem Manor. Ci serdeczni, władający pomimo dziesiątek lat emigracji wspaniałą polszczyzną ludzie, tak tragicznie doświadczeni przez los, nie stracili wiary w ludzkość. Świadków tamtych czasów jest już niewielu, doświadczenie tym cenniejsze. Nasi wspaniali izraelscy przyjaciele Orit i Alex, wprowadzili nas również w tematy związane ze współczesnym Izraelem; polityką państwa izraelskiego, problemami społecznymi i sceną polityczną. Strona izraelska zadbała również o to, abyśmy mogli poznać zabytki i tradycję tego małego, a jakże ważnego dla dziejów ludzkości skrawka ziemi. Wszystkie nasze wyprawy pozostaną na długo w pamięci, począwszy od wizyty w synagodze na nabożeństwie szabasowym, poprzez zwiedzanie Jerozolimy, twierdzy w Masadzie i kąpieli w Morzu Martwym, po zwiedzanie miejsc szczególnie ważnych dla nas katolików. Zobaczyliśmy Galilee, Nazaret, Górę Tabor, Betlejem.Nasze szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marzeny Rafalskiej,
dzięki której to wszystko stało się możliwe.
Administrator strony : mgr Lidia Białobrzeska