Strona Główna : Dokumenty Szkoły : Aktualności : Osiągnięcia : KontaktINNOWACJA PEDAGOGICZNA
"Tolerancji, mówimy TAK!"
Opiekunowie:
mgr Lidia Białobrzeska
mgr Renata Krynica


Realizacja innowacji rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku, a zakończyła we wrześniu 2015 roku. Czując się, szczególnie jako nauczycielki, odpowiedzialne za szerzenie wiedzy o prawach człowieka i ich ochronę, postanowiłyśmy zrealizować z klasą IA ( 19 uczniów) innowacyjny program o tolerancji. Opierał się on na świadomym działaniu podnoszącym wiedzę i umiejętności oraz wpływającym na postawy, mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy. Pierwszym punktem innowacji były czterogodzinne warsztaty dla uczniów „Różnorodność – podaj dalej!”, prowadzone przez Stowarzyszenie 9/12 w ramach Antydyskryminacyjnego Programu Edukacji Obywatelskiej. Ich celem było zwiększenie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi jej zwalczania. Każda z osób uczestniczących otrzymała notes, na okładkach którego znalazły się schematyczne obrazkowe definicje przejawów i rodzajów dyskryminacji, a także propozycje reakcji w sytuacji, gdy dana osoba doświadcza lub jest świadkiem dyskryminacji.W okresie adwentu gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Były to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną. Młodzież podzielona na grupy przygotowywała wspólnie stroiki świąteczne oraz ozdoby choinkowe. Nasi uczniowie bardzo szybko odnaleźli się w niecodziennej sytuacji. Nie tylko wspólnie pracowali, ale także prowadzili koleżeńskie rozmowy, częstowali gości samodzielnie przygotowanym posiłkiem. Oprowadzili rówieśników po budynku szkoły, a na koniec rozegrali z niektórymi gośćmi kilka szybkich akcji piłkarskich na hali gimnastycznej. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze.Z okazji 72 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim uczniowie wzięli udział w akcji społeczno - edukacyjnej „Żonkile”. Przygotowali apel oraz papierowe żonkile, które są symbolem pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję, a związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile. Udział w tej akcji skłonił młodzież do refleksji nad wielokulturową przeszłością naszej ojczyzny, a także przypomniał do czego doprowadzić może mowa nienawiści.
Kolejnym działaniem był udział naszych uczniów w roli wolontariuszy na V Łomżyńskim Mityngu Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to miało miejsce na Stadionie Miejskim w Łomży, a organizatorami byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty" oraz Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Celem tej imprezy jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, przedstawianie społeczeństwu potrzeb i możliwości uzyskiwania przez osoby niepełnosprawne wysokiego poziomu sprawności fizycznej i osiągania wyników sportowych. Młodzież bardzo odpowiedzialnie pełniła rolę pomocników zarówno wobec organizatorów, jak i osób niepełnosprawnych. Dodatkowym aspektem była super zabawa, mimo deszczowej aury.Przed spotkaniem z Panią Larisą Suleymanovą, mentorką Fundacji „Ocalenie”, uczniowie obejrzeli film „Kochany Muslimie”. Na przykładzie jednej rodziny mogli dowiedzieć się o tragediach jakich doświadczyło wiele rodzin czeczeńskich: strata bliskich, ucieczka z ojczyzny, niepewność co do swoich dalszych losów, próbach zrozumienia kraju do którego uciekli i związane z tym zagubienie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak wygląda czeczeński ślub, narzeczeństwo, życie rodzinne, podział obowiązków między kobietami i mężczyznami. Zostali zapoznani z konkretnymi problemami uchodźców w Łomży. Była nawet okazja przymierzenia tradycyjnego stroju czeczeńskiego.
Na koniec innowacji zorganizowany został dla uczestników konkurs plastyczny „Tolerancja w moich oczach”, w którym nagrodzone zostały cztery najlepsze prace.


I miejsce – Aleksandra Jędrzejczyk
II miejsce – Ewa Korytkowska, Karolina Ustaszewska
III miejsce – Patrycja Kruczkow

W trakcie realizacji programu na godzinach wychowawczych podejmowana była tematyka związana z tolerancją i innością. Każde działanie w zakresie innowacji było bezpośrednio omawiane. Uczniowie szczególnie zainteresowani tematyką innowacji pedagogicznej mogli w każdej chwili skorzystać z dostępnych w bibliotece pozycji literatury. Przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna pozwoliła na uzyskanie informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań.Przeprowadzona ewaluacja wskazała, że działania edukacyjne przeprowadzone w ramach innowacji zwiększyły świadomość młodych ludzi na temat dyskryminacji. Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona z projektu przełoży się na umiejętności, które przydadzą się im w coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie. Jeśli pozbędą się stereotypowego myślenia na temat tolerancji , będą czerpać z bogactwa wynikającego z inności, a w dorosłe życie wejdą bez kompleksów i uprzedzeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań
w ramach innowacji pedagogicznej.


Renata Krynica, Lidia BiałobrzeskaBLIŻEJ EKOLOGII


Realizacja innowacji pedagogicznej rozpoczęła się 7 stycznia, a zakończyła 30 kwietnia 2015 roku. Opiekunami projektu były panie: Elżbieta Chojnowska i Magdalena Rzeszotalska.
Działania podejmowane w ramach innowacji miały na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych. Innowacja została przeprowadzona przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Miastkowie.
W ramach podejmowanych działań uczniowie brali udział w zajęciach teoretycznych, na których mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat rodzajów odpadów, sposobów i celu segregacji oraz sposobów ich przetwarzania i ponownego wykorzystania. Kolejnym etapem były prace projektowe, które uczniowie wykonywali w grupach.

Działania podejmowane w ramach współpracy w poszczególnych grupach:

- Przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do uczniów i rodziców – odpowiedzialne: Natalia Jadczak, Magdalena Korytkowska. Informacje przekazywane były na godzinach wychowawczych, zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w postaci ogłoszeń.

- Przeprowadzenie w szkole zbiórki makulatury -odpowiedzialni : Dawid Długozima, Sebastian Gawrych, Arkadiusz Karasiński, Karol Ustaszewski.
• W akcji wzięło udział 28 uczniów naszej szkoły.
• Zebrano 760 kg makulatury, która została przekazana Fundacji ,,Przyjazny Świat Dziecka’’
• Środki uzyskane ze sprzedaży makulatury fundacja przeznacza na pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

- Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii.
W akcji wzięło udział 11 uczniów. Zebrano około 1000 baterii, które zostaną przekazane Organizacji Odzysku S.A. REBA.

- Przygotowanie gazetki o tematyce ekologicznej - odpowiedzialne: Żaneta Piersa, Agnieszka Bastek, Olga Kamińska. Tematyka gazetki dotyczyła segregacji odpadów oraz szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.

- W ramach innowacji przeprowadzone zostały dwa konkursy:
• Na plakat ukazujący szkodliwość palenia śmieci w paleniskach domowych, w którym udział wzięło 8 osób.
• Wiedzy ekologicznej, w którym wzięli udział uczniowie wytypowani z każdej klasy,łącznie 18 osób.Podsumowanie wszystkich podjętych działań, odbyło się 02.06.2015 roku na apelu szkolnym z udziałem Pana Kazimierza Górskiego - Wójta Gminy Miastkowo.

W kategorii „Zbiórka makulatury” zwycięzcami zostali:

I miejsce – Ewa Korytkowska - klasa IA
II miejsce – Gabriela Popławska -klasa IB
II miejsce – Angelika Jarzyło - klasa IA
Za największą ilość zebranej makulatury została nagrodzona klasa IA

W kategorii „Zbiórka baterii” zwycięzcami zostali:

I miejsce – Gabriela Popławska - klasa IIB
II miejsce – Alicja Kurpiewska - klasa IIIB
III miejsce – Damian Budziszewski –klasa IIIA
Za największą ilość zebranych baterii nagrodzona została klasa IIB

W kategorii „Konkurs plastyczny” zwycięzcami zostali:

I miejsce – Natalia Skrodzka - klasa IC
II miejsce – Natalia Markowska - klasa IB
III miejsce – Sebastian Szwarc klasa - IIIB


W kategorii „Konkurs wiedzy ekologicznej” zwycięzcami zostali:

I miejsce – Natalia Boguska - klasa IB
II miejsce – Andrzej Bielacki - klasa IIB
III miejsce – Dawid Zabora klasa - IIIB


W imieniu opiekunów oraz uczestników przeprowadzonej innowacji dziękujemyWójtowi Gminy Miastkowo,
Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Miastkowie,
nauczycielom oraz wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w przeprowadzonych akcjach.


Opiekunowie innowacji: mgr Elżbieta Chojnowska,
mgr Magdalena Rzeszotalska
Administrator strony : mgr Lidia Białobrzeska