Strona Główna : Dokumenty Szkoły : Aktualności : Osiągnięcia : Kontakt

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

KODEKS

Dzień szkoły bez przemocy 2010


10 VI 2010r. w naszym gimnazjum odbył się ,,Dzień szkoły bez przemocy". Na wstępie uczniowie obejrzeli przedstawienie pt.,,Rozprawa przeciwko przemocy". W dalszej części imprezy klasy wykonywały plakaty do zasad Kodeksu Szkoły bez przemocy, rozwiązywały test ,,Siła słowa" oraz tworzyły własne, klasowe zasady postępowania ,,Co zrobić, aby innym w naszej szkole żyło się lepiej?". Podsumowana została także akcja zbierania nakrętek ,,Nadzieja w nakrętce". Przedstawiciele klas wzięli udział w teleturnieju ,,Moja klasa górą". Ostatnim punktem dnia była rywalizacja sportowa. Uczniowie mieli okazję, aby udowodnić sobie i innym, że są wśród nich ludzie wrażliwi na krzywdę, umiejący nazwać zło po imieniu i mu przeciwdziałać. Dzień ten był podsumowaniem ogólnopolskiej kampanii ,,Szkoła bez przemocy" w roku szkolnym 2009 / 2010.


Opracowały: mgr Małgorzata Jasińska, mgr Elżbieta Kowalczyk

"Dzień Szkoły bez Przemocy"


5 czerwca 2008r. odbyła się impreza międzyszkolna zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową w Miastkowie "Dzień Szkoły bez Przemocy". Impreza była częścią ogólnopolskiej akcji przeciw przemocy i agresji w szkole oraz okazją do promowania bezpiecznej szkoły, aktywnych form spędzania czasu wolnego bez przemocy i agresji. Uczniowie i nauczyciele z obu szkół obejrzeli przedstawienie "Jak czarownica Zula po świecie hula", brali udział w konkursach plastycznych i zabawach integracyjnych. O godz. 12 zostały wypuszczone czerwone baloniki na znak protestu przeciw przemocy w szkole. Dzień ten był podsumowaniem całorocznych działań w ramach kampanii społecznej
"Szkoła bez Przemocy"
.


mgr Małgorzata Jasińska

KODEKS

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów,
ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny
i przejrzysty system norm.


2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.


3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.


4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole,
a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.


5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.


6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę
i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie
z przejawami agresji i przemocy.


7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych,
oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.


8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.


9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.


10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte
na poszanowaniu godności każdego człowieka.